TAISYKLĖS

KLIENTO SAUGUMO TECHNIKOS IR VIDAUS UŽSIĖMIMŲ TAISYKLĖS
1 Bendrosios nuostatos ir terminai
1.1. Taisyklės – tai šios Akademijos „Formula Future“ (toliau – Akademija) naudojimosi
teikiamomis paslaugomis taisyklės, kurios nustato akademijos paslaugų teikimo tvarką,
privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus visiems klientams (apibrėžti žemiau),
akademijos ir jo kliento teises, pareigas bei įsipareigojimus. Taisyklės yra pateikiamos interneto
svetainėje www.lmf.lt. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, esant
kitiems objektyviems pagrindams, akademijos administracija turi teisę atnaujinti Taisykles apie
tai įspėjusi klientus interneto tinklapyje www.lmf.lt prieš 10 dienų iki tokio taisyklių
atnaujinimo.
1.2. Paslaugos – tai akademijos teikiamos paslaugos, kurias sudaro treniruočių (grupinių
užsiėmimų) ir teorinių pamokų paslaugos, bei papildomos paslaugos tokios, kaip: asmeninės
treniruotės, užsiėmimai vaikams ir paaugliams ir kitos paslaugos, už kurias asmuo sumoka
papildomą mokestį..
1.3. Akademijos klientas (toliau – klientas) – tai asmuo, akademijos nustatyta tvarka, įsigijęs
nustatyto laikotarpio narystę ar vienkartinį apsilankymą akademijos paslaugas.
1.4. Narystė – tai asmens įgyta teisė lankytis akademijoje bei naudotis akademijos paslaugomis
nustatytą laikotarpį priklausomai nuo įsigytos narystės tipo.
1.5. Vienkartinis apsilankymas – tai asmens įgyta teisė vieną kartą apsilankyti akademijoje bei
pasinaudoti akademijos paslaugomis, priklausomai nuo įsigytų paslaugų tipo.
1.6. Šiame Taisyklių skyriuje nurodytos sąvokos tekste gali būti vartojamos ir iš mažosios raidės.
2 Teisė naudotis akademijos paslaugomis
2.1. Asmenys, įsigiję narystę arbą įsigiję vienkartinį apsilankymą, susipažinę su Taisyklėmis ir
jose pasirašę, bei pristatę medicininę pažymą, kad jo sveikatos būklė leidžia atlikti fizinius
pratimus pagal jo pasirinktą krūvį, turi teisę naudotis akademijos paslaugomis akademijos
nustatyta tvarka. Už nepilnamečius klientus iki 16 metų pasirašo jų tėvai (globėjai), nuo 16 metų
– kartu su tėvais (globėjais) pasirašo ir pats nepilnametis.
2.2. Nepilnamečiai klientai iki 16 metų amžiaus gali:
• lankytis grupiniuose užsiėmimuose, kuriuos jiems rekomenduoja asmeniai treneriai,
atsižvelgdami į kliento pateiktą gydytojo pažymą, tėvų sutikimą ir užsiėmimo poveikį kliento
sveikatai.
• dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose tik prižiūrint vienam iš tėvų (globėjų) arba asmeniniui
treneriui.
• savarankiškai būti praktiniuose užsiėmimuose, praėjus būtiną treniravimosi instruktažą
akademijoje.
2.3. Nepilnamečiai klientai 16-17 metų amžiaus gali treniruotis akademijoje ir grupiniuose
užsiėmimuose tik pateikę vieno iš tėvų (globėjų) rašytinį prašymą, kuris pasirašomas
akademijoje.
2.4. Nepilnamečiai klientai privalo pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a),
patvirtinančią jo sveikatos būklę ir galimybę užsiimti sportine veikla. Tinka vaiko sveikatos
pažymėjimo kopija iš mokyklai pateikto dokumento.
2.5. Naują medicininę pažymą pristatoma jos galiojimo pasibaigimo dieną.
2.6. Klientų akademijai pateiktos gydytojų pažymos nėra tvarkomos automatiniu būdu.
3 Kitos bendros sąlygos
3.1. Akademija neteikia daiktų apsaugos paslaugų.
3.2. Klientams rekomenduojama į Akademiją nesinešti brangių ir vertingų daiktų.
3.3. Klientas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Akademijos
darbuotojus.
3.4. Akademija neatsako už klientų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus
atvejus, jeigu tai įvyko dėl Akademijos kaltės.
3.5. Akademijoje palikti kliento daiktai saugomi ne ilgiau kaip 7 dienas.
4 Saugaus elgesio taisyklės ir draudimai Akademijoje
4.1. Akademijoje draudžiama:
4.1.1. Naudotis bet kuriomis Akademijos paslaugomis, dėvint netinkamą, nešvarią ar netvarkingą
aprangą arba avalynę;
4.1.2. be Akademijos raštiško sutikimo teikti Akademijos klientams sveikatingumo ar panašaus
pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti klientus ar kitaip trukdyti Akademijos darbuotojams;
4.1.3. į Akademijos patalpas įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus ir psihotropines medžiagas
bei ateiti į treniruotę neblaiviam, apkvaitusiam nuo psichotropinių, narkotinių medžiagų,
sergančiam infekcinėmis ir užkrečiamomis ligomis;
4.2. Prieš naudojantis akademijos invevtoriumi būtina susipažinti su Akademijos patalpose
iškabintomis naudojimosi taisyklėmis, pasikonsultuoti instruktoriumi ar asmeniniu treneriu dėl
naudojimosi tvarkos.
4.3. treniruotėse privaloma dėvėti tam skirtą sportinę aprangą bei avėti sportinę avalynę.
4.4. Atlikus treniruotę inventoriai privalo būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems
klientams, treniruočiuo priedai ir kita įranga turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.
5 Akademijos teisės ir pareigos, atsakomybė
5.1. Akademija turi teisę:
5.1.1. keisti darbo laiką;
5.1.2. neteikti paslaugų iki 48 valandų, kol atliekami profilaktikos darbai;
5.1.3. nustatyti kitas galiojimo taisykles ir sąlygas (išimtis iš šių Taisyklių) atskiroms narystėms
ar vienkartiniams apsilankymams, platinamiems Akademijos vykdomų akcijų metu. Šios
taisyklės yra privalomos klientams, įsigijusiems tokias akcijines narystes. Akademijos vykdomų
akcijų metu platinamų narysčių išimtinės taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos atitinkamos akcijos
sąlygose ir Akademijos interneto svetainėje www.lmf.lt
5.1.4. paprašyti kliento nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti gydytojo
pažymą apie savo sveikatos būklę, kilus pagrįstų abejonių dėl kliento sveikatos būklės;
5.1.5. neteikti atitinkamų paslaugų asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti
pavojų paties asmens ar kitų klientų sveikatai ir/ar gyvybei, saugumui (užkrečiamos ligos,
inkontinencija, kiti nelaikymai ir kt.);
5.1.6. pareikalauti Klientų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi Akademijos
teikiamomis paslaugomis bei palikti Akademijos patalpas. Pinigai klientui už šį apsilankymą
negrąžinami;
5.1.7. nutraukti kliento narystės galiojimą ir neįleisti į Akademiją klientų, pažeidusių šias
Taisykles, taip pat tais atvejais, kai klientas savo elgesiu ne vieną kartą sukelia grėsmę
Akademijos darbuotojams, kitiems Akademijos klientams arba Akademijoje apsilanko neblaivus,
apsvaigęs nuo psihotropinių medžagų ir neklauso atsakingų Akademijos darbuotojų nurodymų.
Šiuo atveju Klientui grąžinama už narystę sumokėtos įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui,
likusiam iki narystės kortelės galiojimo pabaigos, atskaičius pagrįstus tiesioginiai patirtus
Akademijos nuostolius dėl Taisyklių nesilaikymo.
6 Akademija įsipareigoja:
6.1. teikti klientams paslaugas Akademijoje, laikantis LR norminių teisės aktų reikalavimų bei
šių Taisyklių;
6.2. informuoti klientus apie Akademijos darbo laiko pasikeitimus iš anksto, bet ne vėliau kaip
prieš 3 kalendorines dienas, pakabinant atitinkamus skelbimus kiekviename Akademijos
matomoje vietoje;
6.3. teikti paslaugas visą narystės galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai Akademija yra
uždaromas, dėl priežasčių nesusijusių su klientu, įskaitant, bet neapsiribojant, šalinant avarijų
padarinius, vykstant planiniam remontui, dėl sanitarinės higienos ir kitų priežasčių, kurios
neleidžia klientams naudotis Akademijos paslaugomis;
6.4. sustabdyti ir pratęsti kliento kortelės galiojimą tokiam laikotarpiui, kai Akademija buvo
uždarytas dėl šiose Taisyklėse išvardintų priežasčių, išskyrus valstybinių švenčių dienas bei
Akademijoje atliekamus profilaktinio patikrinimo darbus.
7 Akademijos atsakomybė:
7.1. Akademija suteikia klientams galimybę naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau
nevertina šių paslaugų įtakos konkretaus kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo
poveikio;
7.2. Akademija neatlygina klientui dėl jo teikiamų paslaugų kliento sveikatai bei gyvybei
padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus atvejus, jei ši žala atsirado dėl Akademijos
kaltės;
7.3. Akademija neatsako už kliento padarytą žalą kitiems akademijos klientams.
7.4. Akademija neteikia tretiesiems asmenims, išskyrus valstybinėms institucijoms raštiškai
pareikalavus, jokių duomenų apie kliento apsilankymus, narystės tipą ar kitos informacijos,
susijusios su kliento veikla Akademijoje. Klientų asmens duomenys tvarkomi Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
8 Klientas teisės ir pareigos, atsakomybė
8.1. Klientas turi teisę:
8.1.2. naudotis Akademijos paslaugomis, įsigijus pasirinktos trukmės narystę arba vienkartinį
apsilankymą;
8.1.3. susipažinti su Akademijos patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos
nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems
neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir/ arba inventoriumi bei kreiptis į atsakingus Akademijos
darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;
8.1.4. klientams, įsigijusiems narystes arba vienkartinį apsilankymą, sumokėti pinigai nėra
grąžinami, išskyrus atvejus, kai klientas dėl Akademijos kaltės negalėjo naudotis Akademijos
paslaugomis ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
8.2. Klientas įsipareigoja:
8.2.1. atskirose Akademijos zonose (mokymosi patalpose, treniruoklių vietoje ir kt.) dėvėti tik
toms patalpoms skirtą švarią bei tvarkingą avalynę ir aprangą;
8.2.2. lankydamasis Akademijoje laikytis šių Taisyklių;
8.2.3. būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichotropinių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų
ar toksinių medžiagų);
8.2.4. atsakingai ir rūpestingai naudotis Akademijoje teikiamomis paslaugomis, turtu ir
inventoriumi;
8.2.5. naudotis Akademijos įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jo paskirtį, šios įrangos bei
inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka bei laikytis atsakingų
Akademijos darbuotojų nurodymų ir rekomendacijų naudojimosi Akademijos paslaugomis,
asmeninių treniruočių, kt.;
8.2.6. nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ar inventorių
informuoti atsakingus Akademijos darbuotojus, kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl
įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;
8.2.7. grupinių užsiėmimų ar treniruotės metu naudotą inventorių padėti į jam skirtą vietą
atitinkamai grupinių užsiėmimų arba treniruočių vietoje;
8.2.8. imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Akademijos paslaugomis nepadarytų
žalos sau, Akademijai, kitų Akademijos klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui;
8.2.9. netrukdyti kitiems klientams naudotis Akademijos paslaugomis, o pastebėjus kitų klientų
netinkamą elgesį arba elgesį, keliantį grėsmę kitų klientų saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie
tai atsakingam Akademijos darbuotojui;
8.2.10. nelaimingo atsitikimo atveju, nedelsiant informuoti Akademijos darbuotojus apie savo ar
kitų klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Akademijos paslaugomis.
Galintys padėti klientai turi dėti visas pastangas tokiai pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai
suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos
institucijoms;
8.2.11. lankytis tik Akademijos klientams skirtose patalpose;
8.2.12. Akademijos patalpas palikti ne vėliau kaip nustatyta kliento įsigytos narystės ir/ arba
paslaugos teikimo sąlygose, bet ne vėliau kaip iki Akademijos darbo pabaigos.
8.2.13. atlyginti Akademijai patirtus tiesioginius nuostolius, jei vienašališkai ir ne dėl
Akademijos kaltės nutraukia narystės galiojimą nepasibaigus narystės galiojimo terminui arba
narystę nutraukia Akademija dėl kliento kaltės.
9 Klientų atsakomybė:
9.1. Klientas, prieš pasirinkdamas konkrečias Akademijos paslaugas, privalo atsižvelgti į savo
sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jam, t.y. klientas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos
būklė jam leidžia lankyti Akademiją bei naudotis jo teikiamomis paslaugomis;
9.2. Klientai, naudodamiesi Akademijoje esančiomis priemonėmis bei paslaugomis,
savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes
ir daromą įtaką organizmui;
9.3. Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų,
atsiradusių lankantis Akademijoje, tenka klientui, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl
Akademijos darbuotojų kaltės;
9.4. Klientas privalo atlyginti Akademijai materialinę žalą, kurią Akademija patyrė dėl kliento
kaltės ar dėl su klientu atvykusių nepilnamečių asmenų kaltės, pagal Akademijos pateiktą
nuostolių įvertinimo aktą. Jei klientas nesutinka su jam pateiktu Akademijos nuostolių vertinimo
aktu, jis per 3 darbo dienas nuo minėto akto gavimo, privalo raštu pateikti savo prieštaravimus.
Tokiu atveju žalos dydis bus nustatomas šalių susitarimu arba kompetentingų valdžios institucijų
sprendimu;
9.5. Akademijai padarytą žalą klientas privalo atlyginti ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas
nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam klientui dienos, išskyrus
atvejus, jeigu Akademijos administracijos sutikimu su klientu buvo nustatytas kitoks žalos
atlyginimo terminas.
10 Baigiamosios nuostatos
10.1. Pasirašydamas šias Taisykles arba įsigyjant Akademijos abonementą Klientas savo parašu
patvirtina, kad:
10.1.1. Klientas su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę
už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes;
10.1.2. Klientas sutinka būti fotografuojamas kliento tapatybės nustatymui bei sutinka, kad
kliento atvaizdas būtų saugomas Akademijos klientų duomenų bazėje;
10.1.3. Nepilnamečių klientų tėvai (globėjai), pasirašydami šias Taisykles, patvirtina faktą, kad:
10.1.4. nepilnamečio kliento sveikatos būklė leidžia jam naudotis Akademijos paslaugomis;
10.1.5. nepilnametis klientas pilnai susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis;
10.1.6. nepilnamečio kliento Akademijai bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta
LR teisės aktų nustatyta tvarka;
10.1.7. tėvai (globėjai) atsako už nepilnamečio kliento elgesį Akademijoje bei bet kokį
nepilnamečio kliento sveikatos sutrikimą, atsiradusį dėl nepilnamečio nepriežiūros ar netinkamos
priežiūros ar kitokių savo, kaip tėvų, pareigų nevykdymo;
LMF © 2024. All Rights Reserved.